Хандив өргөх
info@ceso-saco.com 1-800-268-9052
Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага КМҮБ нь Канадад бүртгэлтэй буяны байгууллага (BN 11883 0850 RR 0001) бөгөөд аливаа нэгэн улс төрийн болон шашин шүтлэгийн харьяалалгүй. Зохиогчийн эрх КМҮБ 2018 • Зохиогчийн эрх баталгаажсан.
CESO thanks and gratefully acknowledges the financial support of Global Affairs Canada, Indigenous Services Canada and our private-sector supporters.