Хандив өргөх

2020 оны 1-р сарын мэдээ

Karin Seybold Purdy, Communications Manager (Toronto) Хоёрдугаар сар 27, 2020

MERIT төслийн 2020 оны 1-р сарын мэдээг энд дарж хүлээн авна уу.

info@ceso-saco.com 1-800-268-9052
Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага КМҮБ нь Канадад бүртгэлтэй буяны байгууллага (BN 11883 0850 RR 0001) бөгөөд аливаа нэгэн улс төрийн болон шашин шүтлэгийн харьяалалгүй. Зохиогчийн эрх КМҮБ 2019 • Зохиогчийн эрх баталгаажсан.
CESO thanks and gratefully acknowledges the financial support of Global Affairs Canada, Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, and our private-sector supporters.
2020 оны 1-р сарын мэдээ